Gyepek monitorozása nyáras-borókásokban

Kezdőév
1997

A tűz az egyik legfontosabb ember okozta, és a klímaváltozás miatt egyre erősebb hatású zavarás a Homokhátságon. A nyáras-borókások gyepjeinek leégés utáni regenerációját hosszú távon monitorozzuk a KNP két területén. 1) a bugaci Ősborókásban és 2) az orgoványi buckásban 4-4 állományban, állományonként 10-10 gyepfoltban, és gyepfoltonként 5-5 db 1 m2-es négyzetben folyik a felvételezés, évente kétszer, Bugacon 1997 óta, Orgoványban 2002 óta. Az adatok a KISKUN LTER leghosszabb, évente felvett biodiverzitás adatsorai.

 

Különböző korú égések utáni szukcessziók összehasonlítása

A vizsgálat tervezésekor az alábbi célokat tűztük ki:

 • Különböző korú leégések utáni illetve nem leégett területek szukcessziós állapotainak felmérése és összehasonlítása a nyáras borókás tisztásain
 • A szukcessziós folyamat időjárás-függésének vizsgálata
 • Annak vizsgálata, hogy az üreginyúl rágása mennyiben befolyásolja a szukcessziót tűz után és nem leégett területen.

A vizsgálatok összesen 10 darab 1 hektáros bekerítésben folynak Bugac, Bócsa és Orgovány térségében.

A vizsgálat tervezésekor az alábbi célokat tűztük ki:

 • Különböző korú leégések utáni illetve nem leégett területek szukcessziós állapotainak felmérése és összehasonlítása a nyáras borókás tisztásain
 • A szukcessziós folyamat időjárás-függésének vizsgálata
 • Annak vizsgálata, hogy az üreginyúl rágása mennyiben befolyásolja a szukcessziót tűz után és nem leégett területen.

A vizsgálatok összesen 10 darab 1 hektáros bekerítésben folynak Bugac, Bócsa és Orgovány térségében.

Az üregi nyulak 1994-96 közötti kipusztulása után az üreginyúl rágásos kezelés intenzitása alacsony és egyenetlen volt, és 2005-tól megszűnt a kezelés.

Eddigi eredményeink:

 • A tűz utáni regeneráció tanulmányozásakor tapasztalt fokozott cönológiai állapot-átalakulási dinamika (cönostátus-változás) jelenléte mind a kettő-nyolc, a négy-tizennégy és a húsz-harminc éve égett homoki gyepekben arra enged következtetni, hogy a háttérben a tűznek egy közvetett hatása áll, mely vizsgálatunk évtizedes időléptékében állandóan kifejti hatását.

 • A tűznek a vegetáció szempontjából leginkább szembetűnő és hosszú távú hatása a boróka eltüntetése és az árnyékos foltok mennyiségének lecsökkenése. A fás mozaikok az árnyékos foltok képzésével növelik az élőhelyi diverzitást, és ezáltal hozzájárulnak a homokhátsági erdőssztyepp vegetáció kiemelkedő fajgazdagságához.

 • Az égett területek átalakulási dinamikájának csapadékfüggése és a nem égett, jellemzően árnyas nyáras-borókás tisztások érzéketlensége a csapadék mennyiségére azt mutatja, hogy a nem égett területeken valamilyen mechanizmus csökkenti a csapadékmennyiség szerepét a cönostátus-változásokra nézve, ami az égett területeken nem működik. Ez a mechanizmus feltételezhetően a nagyobb fás szárú borítás pufferoló hatása, mely csökkenti az aszályérzékenységet a fásodási folyamatban előrehaladott, nem égett területeken.

 • A tűz egyik legfontosabb hatásának a közönséges boróka eltüntetése, és ez által a változatos mikrohabitat-szerkezet homogenizálása, az árnyas foltok mennyiségének lecsökkenése
  tűnik. Ugyanakkor a nyárfa fajok jól sarjadnak és a nyílt homoki gyep gyorsan regenerálódik és dinamikusabbá válik a tűz után.

 

Tájszintű produkció és LAI monitorozás Orgovány térségében

A vizsgálatok célja az időjárás és a produkció közötti kapcsolatok megfigyelése egy környezeti és zavarási gradiens mentén egy változatos tájban. A 3x3 km-e mintaterület rendkívül változatos, nyílt homokpusztagyeptől nádasig, ép és leégett borókástól telepített erdőig és elhagyott tanyahelyig sok, a Kiskunságra jellemző élőhelyet tartalmaz. Egy ilyen változatos táj monitorozása sokelemű mintavételt kíván. A közel természetes gyepterületeken egy nedvességi gradiens mentén vágásos évi föld feletti biomassza- és levélfelület-index- (LAI) becslést alkalmazunk, ami terepi távérzékelés kalibrációjául is szolgál (ld. a térképen: Calibration point). A terepi távérzékelés többcsatornás reflektancia-mérés, amiből vegetációs indexet számítunk, amit LAI- és biomassza-becslésre alkalmazunk. A terepi távérzékelést kiterjesztjük degradált, azaz művelésbe vont és felhagyott gyepterületek monitorozására (CROPSCAN transect). A fás élőhelyeken egy másik terepi távérzékelési módszer alkalmazunk, ami közvetlenül LAI-t becsüli a lombozat alatti fénymintázat mérésével (LAI-2000 site). Az eredményekből a részletes élőhelytérkép felhasználásával éves becsült föld feletti produkció- és LAI-térképet készítünk.

LAI sampling

 

Trendek

Metaadatok

Cím Link
Biomass of plant species of Orgovány LTER grasslands (KISKUN LTER)
Biomass of vegetation and LAI of grasslands in Orgovány LTER (KISKUN LTER)
Diversity, biomass and observed data of grasslands in Orgovány LTER (KISKUN LTER)
EUNIS habitat types of biomass and LAI of samples of Orgovány LTER grasslands (KISKUN LTER)

Adatok

Cím Hozzáférés Link Kapcsolat
Diversity, biomass from NDVI and observed data of sampling plots of LTER LAI and biomass measurements in Orgovány LTER grasslands 2003-2012 korlátozott
EUNIS habitat types of sampling plots of LTER LAI and biomass measurements in Orgovány LTER grasslands 2003-2012 korlátozott
Grassland LAI and biomass data from Orgovány LTER site 2003-2012 korlátozott
Plant species biomass data from Orgovány LTER grasslands 2003-2012 korlátozott